• Wie we zijn

Mission Statement

De Filadelfia Gemeente is niet gericht op het werven van leden of het samenbrengen van Christenen. De Bijbelse visie is om discipelen van Jezus Christus te maken. Dat gaat verder dan alleen maar gelovigen voortbrengen. Net zoals de discipelen van Jezus afhankelijk waren van de Heilige Geest, zo zijn ook wij vandaag de dag nog steeds net zo afhankelijk van Hem. Daarom worden er ook geen stappen ondernomen zonder de Heilige Geest. Een ware discipel van Jezus Christus is altijd volledig afhankelijk van de Heilige Geest. Uit onszelf kunnen wij niets. Het alleen voorbrengen van gelovigen is niet de opdracht die Jezus gegeven heeft. Ook de satan en zijn volgelingen geloven dat God bestaat en dat Jezus Christus echt is. Wat was de opdracht van Jezus?

Gaat dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vaders en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.
Mattheüs 28:19

Tijdens zijn bediening op aarde heeft Jezus ook aangegeven wat Hij precies bedoelde met het woord discipel.

Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen,  en de waarheid zal u vrijmaken.
Johannes 8:31-32

Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.
Johannes 13:34-35

Jezus riep niet op om gelovigen te maken, Hij riep op om discipelen te maken. De Bijbel noemt het woord “Christen” niet vaak, maar daar waar het genoemd wordt gaat het altijd over discipelen, nooit over gelovigen. 

En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden.
Handelingen 11:26

Wij proberen hier vorm aan te geven door:

  • Mensen te onderwijzen
  • Te bidden voor genezing
  • Te bidden voor bevrijding
  • Door de waterdoop (onderdompeling)
  • Door te bidden voor de doop met de Heilige Geest en met vuur

Vooral het laatste punt heeft bij ons een hoge prioriteit. Alleen de Heilige Geest kan het Woord van God leven maken in ons, zodat ons hart en onze geest vernieuwd worden. Die verandering is de vrucht van een discipel van Jezus en wij willen iedereen helpen om ook op dat punt te komen. Alles wat we doen willen we in eenvoud doen. In deze gemeente wordt ook niet gepreekt, maar onderwezen. Tevens besteden wij veel aandacht aan fellowship en familie zijn, zoals in de eerste gemeentes ook gedaan werd. We zijn niet perfect en hebben de Heilige Geest nodig bij alles wat we doen, maar we houden van Jezus en laten ons graag door Hem leiden. 

De Filadelfia Gemeente is een plaats waar u mag zijn wie u bent. U bent van harte welkom.

Social Media